W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Nowy Wzrok Centrum Okulistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 103/104 (zwana dalej „Nowy Wzrok”).

Podstawą prawną ich przetwarzania może być:

1)      zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2)      wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

3)      wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Nowy Wzrok obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4)      uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Nowy Wzrok – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Nowy Wzrok będzie przetwarzać pozyskane dane w następujących celach:

1)      w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Nowy Wzrok nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,

2)      w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, , w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

3)       w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania i pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

1)      przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo

2)      przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Nowy Wzrok podmiotom, tj.:

1)      podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

2)      innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych danych przez Nowy Wzrok opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań związanych z usługami świadczonymi przez Nowy Wzrok w tym także diagnostyki

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Nowy Wzrok danych osobowych pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób prosimy o poinformowanie tych osób:

1)       o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Nowy Wzrok,

2)       o tym, że Nowy Wzrok jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3)      o tym, że są Państwo źródłem, od którego Nowy Wzrok pozyskała ich dane.